۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
چهار عامل کاهش احتمال انتقال کرونا
چهار عامل افزایش احتمال انتقال کرونا
هفت روش پیشگیری از انتشار کرونا
تاثیر ماسک در کنترل کرونا
میزان خطر بیمارستانی شدن سالمندان در کرونا
آیا مصرف تریاک اثر حفاظتی در برابر کرونا دارد
توصیه های بهداشتی به فروشندگان
جواب تست کرونا
روش صحیح زدن و درآوردن ماسک
درس آموخته های فاصله گذاری در چین
رعایت فاصله گذاری
قلیان و کرونا
کرونا به زبان کودکان
کرونا و خنک کننده های هوا
کرونا و مرگ در سنین مختلف
ماسک پزشکی
ماسک های خانگی
محافظت در برابر کرونا
ماندگاری ویروس روی سطوح
همه با هم