۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
مستندسازی طرح ملی مدیریت و کنترل اپیدمی کووید - 19

 

دانلود نمونه فایل آموزشی عکاسی با موبایل

 

 

نام شهرستان : *
 
نام منطقه/ناحیه : *
 
نام و نام خانوادگی و مشخصات اصلی فرد ثبت کننده مستند : *
 
شماره تلفن ثبت کننده مستند : *
 
تعلق سازمانی فرد ثبت کننده : *
منظور این است که از طرف کدام ارگان یا سازمان در طرح انجام وظیفه می نماید.

عنوان حیطه مرتبط با طرح : *
 

(از نظر موضوعی درس آموخته می تواند مرتبط با حداقل یکی از محورهای اصلی طرح باشد. برای مثال برخی از مهمترین محورهای اصلی طرح عبارتند از: حیطه حمایتی، حیطه مراقبتی، حیطه نظارتی، حیطه پشتیبانی ستادی، حیطه آموزشی/توانمندسازی، حیطه مدیریتی، حیطه هماهنگی بین بخشی)

تاریخ مستند : *
 

تاریخ حدودی اجرای طرح می تواند ذکر شود

عکس :
 
فیلم :
 
دلنوشته :
 
تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *