۱۴۰۱ چهارشنبه ۶ مهر
درس آموخته های طرح ملی مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19

 

دانلود نمونه فرم تکمیل شده درس آموخته ها

 

 

نام شهرستان : *
 
نام منطقه/ناحیه : *
 
نام و نام خانوادگی و مشخصات اصلی فرد ثبت کننده درس آموخته : *
 
شماره تلفن ثبت کننده درس آموخته : *
 
سمت در طرح : *
 

(مراقب سلامت، پزشک،نمونه گیر،ناظر بهداشت محیط،عضو تیم حمایتی یا ...)

تعلق سازمانی فرد ثبت کننده : *
منظور این است که از طرف کدام ارگان یا سازمان در طرح انجام وظیفه می نماید.

عنوان حیطه مرتبط با طرح : *
 

(از نظر موضوعی درس آموخته می تواند مرتبط با حداقل یکی از محورهای اصلی طرح باشد. برای مثال برخی از مهمترین محورهای اصلی طرح عبارتند از: حیطه حمایتی، حیطه مراقبتی، حیطه نظارتی، حیطه پشتیبانی ستادی، حیطه آموزشی/توانمندسازی، حیطه مدیریتی، حیطه هماهنگی بین بخشی)

نام فرد مسئول حیطه : *
 

(نام فردی که مستقیم سرپرستی یا مسئولیت حیطه مربوطه را دارد)

توصیفی از حیطه مرتبط : *
 

(شرح مختصری از حیطه و فعالیتهای اصلی مرتبط با آن را ذکر کنید)

تاریخ درس آموخته شناسایی شده : *
 

تاریخ حدودی اجرای طرح می تواند ذکر شود

عنوان موضوع درس آموخته : *
 

(به صورت مختصر و خلاصه شده سرتیتر یا عنوان اصلی را برای موضوع مرتبط با درس آموز را در چند کلمه بیان کنید)

شرح موقعیت مرتبط با درس آموخته : *
 

(بدون ذکر درس آموخته، توصیف جزئی از شرح موقعیتی که از آن درس گرفته شده است را بیان نمایید)

درس آموخته و اقدام اصلاحی بکار رفته : *
 

(توصیفی از درس آموخته مرتبط با موقعیت توصیف شده را در سوال قبل و اقدام اصلاحی بکار رفته را بیان کنید. به عبارت دیگر، ضمن توصیفی از درس آموخته اینکه مساله را چگونه حل کردید را با جزئیات لازم شرح دهید)

پیشنهادات و توصیه ها : *
 

(پیشنهادات خود را در رابطه با نتیجه یا پیامد اقدام اصلاحی (چه خوب چه بد) که به مدیریت پروژه در آینده کمک می نماید، را ذکر کنید)

تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *